Vedtægter

 

INDLEDNING

Vi, Danmarks Pokémon fans, i vort ønske om at sikre for os selv et offentligt rum på Internettet for Pokémon-relaterede aktiviteter, etablerer PokeTeam, som vores nationale Pokémon platform for Pokémon fans i Danmark og andre steder, som ønsker at engagere i venskabelig dialog, diskussion, konkurrence og samarbejde.

PokeTeam organiseres på en demokratisk basis med gennemsigtig administration, fornuftige regler, og den rækker hånden ud til partnere i norden, Europa og den bredere verden.

 

AFSNIT I

POKETEAM

§ 1

Ved disse vedtægter etableres POKETEAM af Danmarks Pokémon fans, som den nationale Pokémon platform for Danmark.


§ 2

PokeTeam er grundlagt på værdier om mangfoldighed, venskab, samarbejde og åbenhed, som et offentligt rum på Internettet til at kunne tilgå information og ressourcer relateret til Pokémon-fænomenet af Nintendo, og andre emner anset som relevante, og til kommunikation, interaktion, diskussion og udveksling af idéer og meninger.

Ledelsen kan ikke træffe beslutninger eller handle på måder, som ikke er i overensstemmelse med disse værdier og idealer.

 

AFSNIT II

KONGRESSEN

§ 3

Kongressen fastsætter PokeTeams aktiviteter, politikker og regler, vælger centralstyrelsen og fører tilsyn med centralstyrelsens administrator og afdelingsadministratorerne.

Kongressen træffer beslutninger ved almindeligt flertal.

Kongressen kan delegere bestemte funktioner til udvalg.

En kongresbeslutning skal fastsætte kongressens procedurer, retningslinjer og generelle funktioner.


§ 4

Kongressen består af centralstyrelsens administrator, afdelingsadministratorerne, valgte repræsentanter for fællesskabet og personer udnævnt af PokeTeams præsident.

Kongressens formand vælges af kongressen i blandt dens medlemmer.


§ 5

Kongressen kan etablere udvalg.

Kongressens formand udnævner medlemmerne af et udvalg i blandt medlemmerne af kongressen.

Antallet af medlemmer af et kongresudvalg kan ikke være deleligt med to.

To femtedele af medlemmerne af et udvalg kan, med samtykke fra kongressens formand, indbringe en beslutning eller handling fra udvalget for kongressen.


§ 6

Både centralstyrelsen og medlemmerne af kongressen har retten til at fremsætte forslag til beslutninger og initiativer.


§ 7

Kongressen udpeger et antal af dens medlemmer til udnævnelse til de forskellige poster i centralstyrelsen i tilfælde af:

  1. at et medlem af centralstyrelsen indgiver sin afskedsbegæring;
  2. at et medlem af centralstyrelsen afskediges;
  3. at en post i centralstyrelsen på anden vis bliver ledig.

Kongressens formand indstiller til PokeTeams præsident, at han eller hun udnævner medlemmet eller medlemmerne udpeget af kongressen.


§ 8

Kongressens formand kan fremsætte forslag om afskedigelse af et medlem af kongressen i tilfælde af alvorlig forseelse, bevidst eller konsistent fravær.

Når kongressens formand fremsætter forslag om afskedigelse af et medlem af kongressen har det pågældende medlem retten til, at afgive forklaring eller forsvar til kongressen indenfor syv dage. Kongressen behandler efterfølgende forslaget om afskedigelse ved to tredjedelsflertal.

Kongressens formand indstiller til PokeTeams præsident, at han eller hun ophæver udnævnelsen af medlemmet afskediget af kongressen.

 

AFSNIT III

POKETEAMS PRÆSIDENT

§ 9

PokeTeams præsident sikrer den fornødne respekt for vedtægterne. Han eller hun sikrer den korrekte drift af PokeTeams infrastruktur.

PokeTeams præsident træffer afgørelse om en beslutning fra centralstyrelsens administrator eller afdelingsadministratorerne er i overensstemmelse med PokeTeams regler eller vedtægterne.

PokeTeams præsident er garanten for teknisk stabilitet, juridisk integritet og den fornødne respekt for fællesskabsaftaler.


§ 10

Præsidenten for Nordisk Pokémon Fællesskab handler, som foreskrevet i § 3 af fællesskabsaftalen om Nordisk Pokémon Fællesskab, på PokeTeams vegne som PokeTeams præsident.


§ 11

PokeTeams præsident udnævner, i overensstemmelse med PokeTeams regler, medlemmerne af kongressen, og, når de indgiver deres afskedsbegæring eller bliver afskediget af kongressen, ophæver deres udnævnelse.


§ 12

PokeTeams præsident udnævner centralstyrelsen ved kongressens udpegelse, og ophæver udnævnelsen når et medlem af centralstyrelsen indgiver sin afskedsbegæring eller bliver afskediget af kongressen.

Ved indstilling fra afdelingsadministratorerne, udnævner PokeTeams præsident personalet for afdelingsadministrationerne og ophæver deres udnævnelse.


§ 13

PokeTeams præsident godkender kongresbeslutninger indenfor tre dage efter en beslutnings vedtagelse og indgivelsen til ham eller hende.

PokeTeams præsident kan, indenfor denne tidsbegrænsning, anmode kongressen om genbehandling, ved to tredjedelsflertal, af en beslutning eller dele deraf. En sådan genbehandling kan ikke afvises.


§ 14

Beslutninger truffet af PokeTeams præsident, undtagen dem foreskrevet i § 9, 11, 12 (stk. 1) og 13, godkendes også af centralstyrelsens administrator, og, hvor det er nødvendigt, af de involverede afdelingsadministratorer.

 

AFSNIT IV

CENTRALSTYRELSEN

§ 15

Centralstyrelsen administrerer PokeTeam, fører tilsyn med afdelingsadministrationerne, og implementerer og håndhæver kongressens beslutninger og initiativer.

Centralstyrelsen er ansvarlig overfor kongressen.

Medlemsskab af centralstyrelsen er inkompatibelt med, at besidde posten som PokeTeams præsident.


§ 16

Centralstyrelsens administrator leder og tilrettelægger centralstyrelsens arbejde. Han eller hun samt afdelingsadministratorerne er ansvarlige for PokeTeams interne anliggender, og sikrer implementeringen af kongressens beslutninger.

Centralstyrelsens administrator kan, i overensstemmelse med PokeTeams regler, delegere bestemte funktioner til afdelingsadministratorerne.

Når kongressen afskediger centralstyrelsens administrator, skal han eller hun indgive sin afskedsbegæring til PokeTeams præsident.


§ 17

Beslutninger truffet af centralstyrelsens administrator godkendes, hvor det er nødvendigt, af afdelingsadministratorerne med ansvar for deres implementering.

 

AFSNIT V

AFDELINGER

§ 18

PokeTeams afdelinger administrerer og forvalter de forskellige tjenester leveret af PokeTeam. Der skal være afdelinger for nyheder, indhold, forummer og chat.

Hver afdelingsadministration ledes af en afdelingsadministrator.

Afdelingsadministratorerne er ansvarlige overfor kongressen.

Medlemsskab af en afdelingsadministration er inkompatibelt med, at besidde posten som PokeTeams præsident eller kongressens formand.


§ 19

Afdelingsadministratorerne leder og tilrettelægger arbejdet for PokeTeams afdelinger, og udpeger, i overensstemmelse med PokeTeams regler, afdelingsadministrationernes personale.

Afdelingsadministratorerne kan, i overensstemmelse med PokeTeams regler, delegere bestemte funktioner til afdelingsadministrationernes personale.

Når kongressen afskediger afdelingsadministratorerne, skal de indgive deres afskedsbegæring til PokeTeams præsident.


§ 20

Udover afdelingerne foreskrevet i § 18 (stk. 1) kan yderligere afdelinger etableres ved en kongresbeslutning.

 

AFSNIT VI

FÆLLESSKABSAFTALER

§ 21

PokeTeams præsident forhandler fællesskabsaftaler med andre Internet-baserede fællesskaber og organisationer.

Sådanne aftaler kan kun godkendes ved en kongresbeslutning.


§ 22

Fællesskabsaftaler går forud for almindelige kongresbeslutninger når de er behørigt godkendt.

 

AFSNIT VII

ÆNDRING AF VEDTÆGTERNE

§ 23

PokeTeams præsident, ved indstilling fra centralstyrelsens administrator, samt medlemmer af kongressen har retten til at fremsætte forslag til ændringer af vedtægterne.

En kongresbeslutning, fremsat af centralstyrelsen eller et eller flere medlemmer af kongressen, om ændring af vedtægterne behandles af kongressen ved to tredjedelsflertal. Ændringen træder i kraft straks efter vedtagelse.